ચોર પકડાયો

  એક દિવસની વાત છે,એક નગર.અહી એક શેઠ. સૌ એમણે નગર શેઠ કહે. એક વખત નગર શેઠના ઘરમાં ચોરી  થઇ. ખૂબ મોટી રકમની ચોરી થઈ. વેપારીએ ચોરીની ફરિયાદ કરી. નગર શેઠે કાજીને  ફરિયાદ કરી. ફરિયાદ થયાના કેટલાંક દિવસો થયા.કાજી ચોર પકડી શકાતા ન હતા. કાજીએ ઘણી તપાસ કરી હતી. ચોરી કોણે કરી છે તેની ખબર પડતી  ન હતી.નગર શેઠ છેવટે દરબારમાં ફરિયાદ લઈને ગયા. નગર શેઠે અકબરને ફરિયાદ કરી. બાદશાહે ચોરને શોધી કાઢવાનો  બીરબલને સૂચના આપી.બીરબલ પણ આ તપાસ માટે તૈયાર થયો. બીરબલે પોતાના આસન ઉપરથી ઊભો થયો.બાદશાહને વંદન કરી તે કહે:નામદાર,આપનો આદેશ છે તો હું ચોર શોધવા માટે મહેનત કરીશ.

 બીજા દિવસે બીરબલે નગર શેઠને મળવા માટે બોલાવી  લીધા.નગર શેઠ આવતાં બીરબલે તેમને  આસન ઉપર બેસવાની સૂચના આપી.શેઠ આસન ઉપર બેસી ગયા.શેઠના બેસતાંની સાથે જ બીરબલ કહે: શેઠ,તમને કોઈના ઉપર શક છે? કોઈના ઉપર આ ચોરી માટે વહેમ હોય, તમને કોઈ શક હોય તો કહો.તમે જરાય  ગભરાતા નહીં. તમને તમારું ચોરાયેલું ધન મળી જશે.

બીરબલની વાત સાંભળી નગર શેઠ કહે:  ‘હજૂરમારા નોકરોમાંથી કોઈ એકે આ ચોરી કરી છે. કોઈ બહારના માણસનું આ કામ નથી. પરંતુ મારા ચાર-પાંચ નોકરોમાંથી કોણે ચોરી કરી હશે તે હું કહી શકતો નથી. બીરબલે સિપાહીને મોકલી તે વેપારીના નોકરોને પકડી હાજર કરવા સૂચના આપી.થોડી વારમાં નગર શેઠના બધાં જ નોકરોને લઇ સિપાહી હાજર થઇ ગયા. નગર શેઠના ચારેય નોકરો આવી ગયા.

આ તરફ બિરબલે પણ કશીક તૈયારી કરી લીધી હતી. બીરબલે એક સરખા માપની ચાર મોટી લાકડીઓ તૈયાર રાખી હતી.આ સરખી ચાર લાંબી લાકડીઓમાંથી પહેલાં ઊભેલા નોકરને એક લાકડી આપી. એક નોકરને લાકડી આપતાં બીરબલ કહે:જુઓઆ જાદુઈ લાકડી તમારે તમારી પાસે આજ રાત પૂરતી રાખવાની છે.
આમ કહી બીરબલે લાકડીના કાનમાં કશુંક કીધું.આવું જ બધાંને લાકડી આપતાં બીરબલ જાણે દરેક લાકડીમાં જપ કરતો હોય તેમ હોઠ ફફડાવતો હતો. આ રીતે લાકડીઓ બાકીના નોકરોને આપી. બીરબલે ચારેય લાકડીની જાણે પૂજા કરવાનો  ઢોંગકરતો હતો. આટલું કરી લીધા પછી બીરબલ આ નોકરોને કહે: ‘ કાલે સવારે આવીને તમારે ચારેયે મને સૌ સૌની લાકડી બતાવવાની છે. આ લાકડી ખાસ પૂજા કરીને તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ લાકડી બધાને સરખી જ આપી છે.હા,જેણે ચોરી કરી હશે  તેની  લાકડી એક વેંત લાંબી થઈ જશે. ચોરી નહીં કરી હોય તેની લાકડી એ જ માપની રહેશે.’ આમ કહી બીરબલે ચારેય નોકરોને અલગ અલગ ઓરડામાં બંધ કરી દીધા.

સવારે એક જાદુ થયો. જે ખરેખર ચોર હતો તેણે ઓરડામાં જઈ પોતાની લાકડી એક વેંત જેટલી કાપી નાખી.બીજા દિવસે સવારે બિરબલે આ બધાને એક સાથે બોલાવી લીધા.બધાં જ પોતાની લાકડી લઇ હાજર થયા.બધાંની લાકડી કરતાં એક નોકરની લાકડી એક વેંત જેટલી નાની હતી.તે નોકરની ચોરી પકડાઈ ગઈ હતી. તે હવે સજાના ભયથી ગભરાઈ ગયો. તેણે ચોરીની બધી વાત કબૂલ કરી લીધી. આમ બીરબલની ચતુરાઈને કારણે ચોર પકડાઈ ગયો. વેપારીને તેનું ધન પાછું મળી ગયું અને ચોરને સજા થઈ.

Comments

Popular posts from this blog

ગમતી નિશાળ:અનોખી શાળા.

ન્યાયાધીશ અને માસ્તર

અશ્વત્થામા અને સંજય જોષી