કાગડાનું અભિમાન


એક કાગડો.તેનું નામ કલવો.આખો દિવસ ફરે.આખા ગામમાં ફરે. ગામમાંથી   ખાવાનું લઈ આવે. ગમેતેના ઘરમાં જાય.લાગ મળે એટલે જે મળે તે લઇને કાગળો પાછો આવી જાય.ખાવાનું લઈને તે નદીએ જાય.નદીને કિનારે એક ઝાડ.અહીં ડાળ ઉપર બેસીને કલવો ખાય.કોઈના ઘરેથી લાવેલું ખાવાનું ડાળ ઉપર બેસી ખાય.

નદીમાં એક બગલો રહે.કલવો રોજ તેને જુએ.તે બગલાને માછલાં પકડતાં જુએ. કાગડો બેઠો હોય.બગલો તેને પણ જુએ.આમ બંને થોડા દિવસોમાં ભાઈબંધ થઇ ગયા.બગલો નદીમાંથી માછલી પકડે.કેટલીક વખત કલવાને માછલી આપે. કલવો નાની નાની માછલી ખાય.કલબો રાજી થાય.આ જોઈ બગલો હરખાય.

બગલો દરરોજ ઊંચે ઊડે. ઉડતાં ઉડતાં તે પાણીમાં જુએ. ઉડતાં ઉડતાં તે સરરર કરતો નીચે આવે.પોતાની લાંબી ચાંચ પાણીમાં નાખે.માછલું પકડી પાડે. બગલો આવું કરે.કલવો આ જુએ.બગલાને તો  મોટી પાંખ. લાંબી ચાંચ અને જોર ઘણું.બગલો આ કામ કરે.એકદમ આવી માછલું પકડે.બગલાને આ કામ કરવામાં સરળતા રહે.

એક દિવસની વાત છે.કાગડો બેઠો હતો.બગલો ઉડતો હતો.એકદમ નીચે આવી માછલાં પકડતો હતો.કાગડો આ બધું જોતો હતો.કાગડો વિચારતો હતો. હું  બગલાની જેમ માછલાં પકડું.આમ કરવાથી મારે આખા ગામમાં ફરવાનું બંધ થઇ જાય. ગામમાં ભટકીને ખાવાનું શોધવું ન પડે. નદીને કિનારે શાંતિથી રહી શકું.મારે માછલી ખાવામાં અને બગલાની ગરજ મટે.
આવું વિચારી કાગડો ઉડવાની તૈયારી કરવા લાગી ગયો.તે ઉડતો ઉડતો આકાશમાં ગયો.તેણે આકાશમાંથી પાણીમાં નજર કરી.નીચે છીછરું પાણી હતું.પાણી છીછરું હોઈ તેમાં કાદવ થઇ ગયો હતો. અહીં પાણીમાં થોડા માછલાં દેખાયાં.કલવા એ આ જોયું. તેણે ઉડતાં ઉડતાં પગ ઉંચા કરી લીધા.હતું એટલું જોર ભેગું કરી  લીધું.
છીછરા પાણીમાં પડતાં વેંત કલવાની ચાંચ ફસાઈ ગઈ.કાગળાની ચાંચ કાદવમાં ફસાઈ ગઈ.કલવાની આંખ અને મોઢામાં કાદવ પેસી ગયો.અરે આખો કલવો કાદવમાં ફસાઈ ગયો.તેની પૂંછડી કાદવના પાણી બહાર રહી ગઈ.કલવો ઊંધા માથે કાદવમાં ફસાઈ ગયો. કલવો ફસાઈ ગયો.કાગડો ફસાઈ ગયો.કાગડો હવે તરફડતો હતો.બગલો આસપાસ હતો.તે ધીરે ધીરે નદી કિનારે આવી ગયો.તેણે કલવાને ફસાએલો જોયો.કાગડાથી હવે વધારે રહેવાય એમ ન હતું.
બગલાએ આ જોયું,તે કાગડાની નજીક આવી ગયો.કાગડાને પૂંછડીથી પકડી બગલાએ બહાર કાઢી લીધો.કાગડાના જીવમાં જાણે જીવ આવી ગયો.કાગડો બચી ગયો.કલવો કાગડો શરમાઈ ગયો.બગલો પણ મનોમન હસતો હતો.કાગડો બહાર આવી ગયો.બગલો સામે ઊભો હતો.તે હસતો હતો.કાગડો આ જોઈ શરમાઈ ગયો.તેણે સમજાઈ ગયું કે કોઈની સીધી નકલ કરવાથી મારી ફસાઈ પણ જવાય.


Comments

Popular posts from this blog

ગમતી નિશાળ:અનોખી શાળા.

ન્યાયાધીશ અને માસ્તર

અશ્વત્થામા અને સંજય જોષી