ગુજરાતનું પર્યાવરણ શિક્ષણ

હાલ ગુજરાતમાં એકથી પાંચ ધોરણમાં પર્યાવરણ વિષય શીખવવામાં આવે છે.અન્ય રાજ્યો છ થી આઠ એટલે કે ઉચ્ચતર પ્રાથમિકમાં પણ પર્યાવરણ વિષયને શીખવે છે.ગુજરાતમાં ધોરણ છ પછી વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી ,સામાજિક વિજ્ઞાન અને તે અંતર્ગત પેટા વિષયમાં સમાવેશ કરેલ છે.અહીં ધોરણ પાંચના વિદ્યાર્થીઓ પર્યાવરણમાંથી કેટલું શીખે છે.આ વિષયમાં કયા હેતુઓ આ કક્ષાએ છે તે સમજીને આપણે તેની  વિગતો જાણી શકીએ છીએ.એક વિષય તરીકેની વિગતો સતત માંગવામાં આવતી હોઈ અહીં રજુ કરું છું.મને આશા છે આપણે આ વિગત ઉપયોગી થશે.
અહીં આપવામાં આવેલ જમીન...અવનવા બીજ....અને અન્ય વિગતો માત્ર એકમની  સમજ માટે છે.તેના હેતુઓને અન્ય નામ સાથે પણ મૂકી શકાય.આ વિગતો નેશનલ કરીક્યુંરમ ફ્રેમવર્ક ને અઆધારે જ તૈયાર કરેલ છે.’સ્કુલ બેઇઝ કમ્પરીહેન્સીવ ઈવોલ્યુશન: એસ.સી.માં પણ ઉપયોગી થશે.તેવી આશા છે
જમીન:
વિદ્યાર્થીઓ....
·         જમીનના પ્રકાર વિશે જાણે.
·         રંગ આધારે જમીનના પ્રકાર વિશે જાણે.
·         જમીનના વિવિધ ઘટકો અને તેની ઉપયોગીતા વિશે જાણે.
અવનવા બીજ:
 વિદ્યાર્થીઓ....
·         બીજની વિવિધતા વિશે જાણે.
·         એક્દળી અને દ્વીદળી બીજ વિશે જાણે.
·         તેલીબિયાં,કઠોળ અને અનાજ વિશે જાણે.
·         વૃક્ષ,ક્ષુપ,છોડ અને વેલા વિશેની વિગતો જાણે.
આહાર:
વિદ્યાર્થીઓ....
·         ખોરાકના મહત્વ વિશે જાણે.
·         ખોરાક તૈયાર કરવાની રીત વિશે જાણે.
·         ખોરાકના મુખ્ય સ્વાદ અને તેના મહત્વ વિશે જાણે.
જીવન મારી આસપાસ :
વિદ્યાર્થીઓ....
·         કુદરતી સંપતિ વિશે જાણે.
·         કુદરતી સંપતિના પ્રાપ્તિસ્થાન વિશે જાણે.
·         કુદરતી સંપતિ અને તેના મહત્વ વિશે જાણે.
·         કુદરતી સંપતિના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન વિશે જાણે.
·         પદાર્થના ગુણધર્મો અને સ્વરૂપો વિશે પ્રાથમિક વિગતો જાણે.સૌનોસાથ સૌનો વિકાસ :
વિદ્યાર્થીઓ....
·         વિવિધ વ્યવસાયકારના મહત્વ વિશે જાણે.
·         જીવનમાં પ્રાપ્ત સુવિધાઓમાં અન્યના સહયોગનું મહત્વ સમજે.
·         વ્યવસાયકારના વ્યવસાયનો  પોતાના જીવન સાથેના અનુબંધ ને જાણે.
·         સામુદાયિક અસ્તિત્વ અને સહઅસ્તિત્વના ચોક્કસ મહત્વ વિશે જાણે.
વિકાસમાં વિજ્ઞાન :
વિદ્યાર્થીઓ....
·         આધુનિક સમયમાં વિજ્ઞાન વિશે જાણે.
·         વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના મહત્વ વિશે જાણે.
·         વિજ્ઞાન ને આધારે વાહન વ્યવહારની ઝડપી સુવિધા વિશે જાણે.
·         વિજ્ઞાન ને આધારે વાહન સંદેશાવ્યવહારમાં ઝડપી સેવા વિશે જાણે.
·         , વિજ્ઞાન ને આધારે આરોગ્ય સેવાઓના મહત્વ અને વિકાસ વિશે જાણે.
જીવ જગત  :
વિદ્યાર્થીઓ....
·         પર્યાવરણમાંના વિવિધ જીવ વિશે જાણે.
·         આસપાસના પશુ -પંખી વિશે જરૂરી વિગતો મેળવે.
·         પર્યાવરણના જીવ જગતમાં સમાનતા અને ભિન્નતા વિશે જાણે.
·         આસપાસ જોવામળતા જળચર,ભૂચર અને ખેચર જીવો વિશે જાણે.

સાવચેતીમાં જ સલામતી  :
વિદ્યાર્થીઓ....
·         આપત્તિ વિશે જાણે.
·         આપત્તિ અને દુર્ઘટનાનો ભેદ જાણે.
·         આપત્તિ અને દુર્ઘટનામાં બચાવ કાર્યના મહત્વ વિશે જાણે.
શહીદો આપણું ગૌરવ   :
વિદ્યાર્થીઓ....
·         આઝાદી અને તેના મહત્વ વિશે જાણે.
·         શહીદોની શહીદી અને તેના મહત્વ વિશે જાણે.
·         રાષ્ટ્રભાવના અંગે જાણે,સમજે અને ભાવ કેળવે.
·         સ્થાનિક સ્વતંત્ર સેનાનીઓ અને શહીદો વિશે જાણે.

ગામનો ઇતિહાસ :
વિદ્યાર્થીઓ....
·         ગામના ઇતિહાસ વિશે જાણે.
·         ઇતિહાસ જાણવાના સ્ત્રોત વિશે જાણે.
·         ઈતિહાસની જાણકારી એકઠી કરવાના સ્ત્રોત વિશે જાણે.
·         ગામની મહત્વ પૂર્ણ વિગતો ધ્વારા જાણકારી મેળવતા શીખે.

ગુજરાત  :
વિદ્યાર્થીઓ....
·         ગુજરાત રાજ્યની વિશેષતાઓ વિશે જાણે.
·         રાજ્યની વિવિધ વિશેષ બાબતો વિશે જાણકારી મેળવે.
·         રાજ્યના ડુંગર,પર્વત,મંદિર,ડેમ કે પ્રવાસન સ્થળ વિશે જાણે.
·         રાજ્યના ઉદ્યોગ અને તે અંગેની અન્ય મહત્વની બાબતો વિશે જાણે.
·         નકશાનું વાચનનું મહત્વ સમજે અને નકશાની મદદથી જાણકારી મેળવતાં શીખે.


Comments

Popular posts from this blog

ગમતી નિશાળ:અનોખી શાળા.

ન્યાયાધીશ અને માસ્તર

અશ્વત્થામા અને સંજય જોષી