નવા નદીસર

રાકેશ પટેલ અને ગોપાલભાઈ.બંને નાવાનાદીસર પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો.પંચમહાલ જીલ્લાના ગોધરા તાલુકાની નવાનદીસર પ્રાથમિક શાળાનું એક અનોખું કામ.તેઓ સતત પાંચ વર્ષથી ઈ-મુખપત્ર ચલાવે છે.
અહી એક લીંક આપેલ છે.આપેલ લીંક વડે આ શાળાના મુખપત્ર જોવા મળશે.આ મુખપત્ર આખા માસમાં થયેલી શાળાની વિવિધ પ્રવૃત્તિની વિગતો આપવામાં આવે છે.
શ્રી રાકેશભાઈ મારા મિત્ર અને સાથી લેખક છે.તેમની આ નવતર પ્રવૃત્તિની નોધ આઇઆઇએમ્ સુધી લેવાઈ છે.દિવ્યભાસ્કર જેવા દૈનિક પત્રમાં પણ આ શાળાની નોધ લેવાઈ છે.રાકેશ પટેલ મારા મિત્ર અને સાથી.તે મને જણાવે છે કે ‘મારી શાળાના આચાર્ય શ્રી ગોપાલભાઈ પટેલ અને અન્ય શિક્ષકો મને આ માટે સતત મદદ કરી પ્રોત્સાહન આપે છે.’આજે શૈક્ષણિક રીતે લખતા બ્લોગ વિશે વાત થાય તો નાવાનાદીસર પ્રાથમિક શાળાના બ્લોગની નોધ લેવી જ પડે.
                                      
                                     

Comments

Popular posts from this blog

ગમતી નિશાળ:અનોખી શાળા.

ન્યાયાધીશ અને માસ્તર

અશ્વત્થામા અને સંજય જોષી