કોણ ખરાબ


Looking for love of adventure. Emperor love to hunt. Emperor like to talk with people. Emperor with people and listen to Jay. Thing one day. Emperor was leaving to hunt with his special vajiro. Emperor and his house, went out of the house . the King's special is that they are also very tender. tender went with the Emperor. emperor was leaving the house, she saw a woodcutter.
Chance was fairly close. Î he asked to stand. Stand woodcutter went via King. Emperor says: "Who are you? Riding in the morning here is a woodcutter heard the King say:" I'm going to woodcutter and wood Elimelech . "
I talked to them for kathiyarae. Emperor and his men went to the jungle to take the horse. Spend the whole day in the forest to hunt out the Emperor did not   return empty-handed was dedicated to the Emperor.
સવારનો નીકળેલો બાદશાહ સાંજ થવા આવી છતાં શિકાર હાથ ન લાગવાથી પરત થયો.આખો દિવસ ખાધા વગર બાદશાહે જંગલમાં પસાર કરવો પડેલ હોઈ બાદશાહ ખૂબ જ થાકી ગયો હતો.બાદશાહ કંટાળીને મહેલમાં પરત થયો.બાદશાહના આવા હાલ જોઈ એક દાસી કહે:'નામદાર,આપે સવાર whose face you saw in the morning that day has come! "dasini King had heard the girl tell the truth. kathiyaranum face that I saw, because it was the day I had a bad.
Bus ... king Valentino., He was summoned immediately. Kathiyarane to go and bring him.'s Because of my present day has gone bad. Woodcutter it is ominous. Fascinated with such a man has no right to live.
He is the King who is the "king of" Everybody cokidarato directly from specimens was kathiyarane., He brought him into jail for the night and the morning of the court of the guard kathiyarane to be it.
The Emperor was kathiyarane ratocola see. Emperor says: "This is the end of the prison. Such ominous man should not be in my city. Publicly hanged hanging this morning." King was preparing to take command of the kathiyarane prison. Tender, everything looked . tender but did not hear anything. thus also spoken of how the King's command?
The guard came running to the kathiyarane. Kathiyarane this is what happened, but did not know. Woodcutter was going. Was the husband of the court. Were all just fade away. Initiatives also went out early today to take the offensive.
Jelakhanamam court has directed initiatives. Kathiyarana hear he's going down and talked. Was another day. Had filled the whole market. Hatike today's report   kathiyarane were publicly hanged. were all gathered. kathiyara take the soldiers were coming. I had to go back to the Emperor. was little. emperor also had to give.
Kathiyara see the King in the test preparation been lynched. The vizier took the test. Tender was sitting next to the King. Tender says: "You're a liar. Before he hit the deceased have a chance to say anything."
I contacted the Emperor heard saying: "I always say, good!" Chance said: "I have to be punished for what he did not say nothing., But I want to know that we are more ominous than the one in our town. I I'll go in a short time., but he will be in the same city. "
King says: "Ball, that is, and what is your proof that he is even more ominous?" Woodcutter heard the King say: "O king, my man, you're more than ominous." Kathiyarani listened to most of the market swept.'s one else saw. woodcutter is like this ... it will be within the limits of what I did.
King also went munjai. Woodcutter in the front of the whole town was an ominous call. Emperor to a shout. "You know what you are saying?" Chance said: "O king, I'm sorry but I only speak the truth." Emperor say what you say you will have to prove it. "Chance said:" O king, you saw a great change in my mouth. ... you have to spend a day with the appetite of the market was fairly quiet. needles to hear about everything. Chance to speak ... I could not stop talking. emperor says: No, I'm way more ominous.'ll have to prove yourself.
Woodcutter heard the King say: "O king of the day, I saw a great change in our mouth. Watching you, my mouth was not a loss., But I saw his face and was hanging phasie mareto today. Woodcutter was speaking, the king's, who more ominous Me and who you worse?

King's answer? King was reaching a fierce embracing initiatives. Emperor had understood the whole thing. Emperor kathiyarani sentenced to forgive. Emperor kathiyarane hundred others to give away to charity.

Comments

Popular posts from this blog

ગમતી નિશાળ:અનોખી શાળા.

ન્યાયાધીશ અને માસ્તર

અશ્વત્થામા અને સંજય જોષી