ગાય એનું ગીત...
આ ફૂલોમાં રંગ તો કોણે પૂર્યા,કોણે લીધી હાથમાં પીંછી પીંછી.(૨)


આ ઊભેલાં ઝાડવાને કોણ નચાવે,કોણે એનામાં તાલ પૂર્યા,પૂર્યા.
 આ ફૂલોમાં રંગ તો કોણે પૂર્યા,કોણે લીધી હાથમાં પીંછી પીંછી.(૨)


આ મોટા પહાડો કોણે કાર્ય (૨)કોણે એના પર માટી ભરી.
આ ફૂલોમાં રંગ તો કોણે પૂર્યા,કોણે લીધી હાથમાં પીંછી પીંછી.(૨)
આ રાત દિવસનો ભેદ કોણે કર્યો,(2)કોણે દિવસ રાત જૂદા કર્યા.
આ ફૂલોમાં રંગ તો કોણે પૂર્યા,કોણે લીધી હાથમાં પીંછી પીંછી.(૨)


આ માનવ શરીર તો કોણે કર્યા,કોણે આ સુંદર કયા કરી.
આ ફૂલોમાં રંગ તો કોણે પૂર્યા,કોણે લીધી હાથમાં પીંછી પીંછી.(૨)


                                                                                           - ભાવેશ પંડ્યા.
                                                                                      (ગીત તરંગ ભાગ:-2)
                                                                                    Navbharat  sahity  mandir
                                                                                            અમદાવાદ. 

Comments

Popular posts from this blog

ગમતી નિશાળ:અનોખી શાળા.

ન્યાયાધીશ અને માસ્તર

અશ્વત્થામા અને સંજય જોષી