નાટક: ગમતી રીતે નિશાળ


 


પાત્ર:

ડૉ.ભાવેશ પંડ્યા: વિદુષક  

ડૉ.જીગર જોશી: શિક્ષત વ્યક્તિ 

 જયેશ વગડોદા:જીવંત ચિત્રકાર 

સંજય પટેલ:  મહાત્મા 

ધરતી જોશી: શિક્ષિત મહિલા 

રૂપલ ભટ્ટ: અસહાય મહિલા 

 દેવેન્દ્ર જોશી: અર્ધ શિક્ષિત વ્યક્તિ 

મહેશ નાઈ: પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક 

ગીતા બારોટ : વિધવા મહિલા 


પ્રવેશ:

ભાવેશ: મિલે સૂર મેરા તુમ્હારા, દો સૂર બને હમારા...

રોશની: મળે સૂર જો તારો મારો, બને આપણો સૂર નિરાળો.

(બધા અર્ધ વર્તુળ આકારમાં ગોઠવાઈ જશે. આ ગીત પૂરું થાય એ પહેલા દરેકે ગોઠવાઈ જવું જરૂરી. )

 

રોશની : શિક્ષા સતત ચાલને વાલી પ્રક્રિયા હૈ, આજ કે સમય મેં ડીજીટલ શિક્ષા કા મહત્વ બઢ રહા હૈ.  અગર આપ શિક્ષિત હૈ, મગર આપ ડીજીટલ અવેર નહીં હૈ તો આપ સાક્ષર નહિ હૈ....

આજ કે ઉપલક્ષ મેં ઇસ કે ઉપર હમારી પ્રસ્તુતિ ગમતી નિશાળ...

( સૌ એકઠા થઇ નવા જ હાવ ભાવ સાથે નીચેના ગીતના ગાનમાં જોડાશે.)

 

ભાવેશ:  એક અકેલા થક જાયેગા, મિલકર બોજ ઉઠાના....

સમૂહ:  સાથી હાથ બઢાના.... સાથી હાથ બઢાના.... સાથી હાથ બઢાના.

 

જયેશ: આપ કી દો  ચાર પલક જપક ને તક મેં આપકા ચિત્ર બના સકતા હું. મેં આપ કો ખડે ખડે કેનવાસ મેં ચિત્ર બનાકર દિખા સકતા હું, મેને આજ તક હજારો ચિત્ર બનાયે હૈ...મેરી કલા ઓર મેરા કામ મર રહા હૈ, આજ કે સમય મેં મુજે ડીજીટલ શિક્ષા પ્રાપ્ત કરની હૈ, મેરી કલા આજ મેરે લીએ બોજ હૈ, મુજે કુછ સુનાઈ યા દિખાઈ નહિ રહા હૈ. મેં બરબાદ હો રહા હું, ક્યાં આપ કે પાસ કોઈ રાસ્તા હૈ...

 

(આક્રોશ સાથે) અબ કહીએ કૌન સા સાથી મુજે હાથ બઢાતા હૈ...

 

ભાવેશ :  એક અકેલા થક જાયેગા, મિલકર બોજ ઉઠાના....

સમૂહ:  સાથી હાથ બઢાના.... સાથી હાથ બઢાના.... સાથી હાથ બઢાના.

સંજય: તથાસ્તુ... તુમ્હે મિલને મેરા સાથી આયેગા.....

જીગર: ભાઈ....મુજે સ્વયં મહાપ્રભુજી ને ભેજા હૈ, આપ એક કામ કરીએ, ભારત સરકાર કે ઇસ પોરટલ પે જાઈએ.... આપ ડીજીટલ કામ એવં કલા પ્રદર્શન કર સકતે હૈ...

સંજય: તથાસ્તુ....

 

ગીતા: આજ મેરે બચ્ચે હૈં. મે વિધવા હું. જબ તક મેરે માતા પિતા જિંદા થે, તબ તક પઢાઈ કર પાઈ. અબ મેરા અધૂરા કામ,અધૂરી શિક્ષા પૂર્ણ કરની હૈં. ન મેરે પાસ સમય હૈ, ન મેરે પાસ કોઈ એસી વ્યવસ્થા હૈ જીસ સે મે કુછ કર પાઉં.

 

સરકાર ક્યાં ક્યાં કરેગી... મુજે ભી કુછ કરના હૈ...આજ, મુજે લગ રહા હૈ કિ, મુજે કુછ કરના હૈ, મે આજ ભી પઢના ચાહતી હું. ક્યા મેરા કુછ હો સકતા હૈં? ક્યા કોઈ મેરી સહાયતા કરેગા?

સંજય: તથાસ્તુ... તુમ્હે મિલને મેરા સાથી આયેગા.....

 

ભાવેશ :  એક અકેલા થક જાયેગા, મિલકર બોજ ઉઠાના....

સમૂહ:  સાથી હાથ બઢાના.... સાથી હાથ બઢાના.... સાથી હાથ બઢાના.

જીગર: આપ ક્યાં કરના ચાહતી હૈ...કિસી ભી કક્ષા કી કોઈ ભી કિતાબ લેલો...QR કોડ સ્કેન કરો. આપ સીખ સકતી હો... આપ કો ઓપન યુનિવરસીટી યા વિશ્વ  વિદ્યાલય સે ડીગ્રી મિલ સકેગી...આપ ઘર પે રહકર પઢ સકતી હૈ...આપ ક ખ્વાબ અબ અધૂરા નહિ રહેગા.

સંજય: તથાસ્તુ...

 

ભાવેશ: મે જો સિખા હું. જો મુજે આતા હૈ. જો મેરી મંજિલ હૈ વહાં મુજે પહુંચના હૈં. મુજે મેરા આગેકા રસ્તા દૂર દૂર તક દિખાઈ નહીં દેતા હૈં. મેં તબલા બજા સકતા હું( પાંચ સેકંડ તબલા વગાડે છે.) મેં હારમોનિયમ બજા સકતા હું( પાંચ સેકંડ હારમોનિયમ વગાડે છે.) મેં ગા સકતા હું( વિષ્ણ વજન ની એક પંક્તિ ગાય છે.) મગર મુજે રીયાઝ કે લીએ કોઈ સાથી નહિ મિલ રહા હૈ...અગર કોઈ મિલ રહા હૈ તો ખર્ચ કરના પડતા હૈ...મેં ક્યાં કરું...ઘર મેં જિમ્મેદાર કમાને વાલા મેં હું...રીયાઝ કે લીએ ખર્ચ કરના સમભવ નહિ હૈ....

સંજય: તથાસ્તુ... તુમ્હે મિલને મેરા સાથી આયેગા.....

ભાવેશ :  એક અકેલા થક જાયેગા, મિલકર બોજ ઉઠાના....

સમૂહ:  સાથી હાથ બઢાના.... સાથી હાથ બઢાના.... સાથી હાથ બઢાના.

જીગર: ભારતીય સંગીત કે લીએ વિશ્વમે કઈ આદર સે લીએ જાને વાલે નામ હૈ... આપ સંગીત કે રીયાઝ કે લીએ લૂપ ક ઇસ્તમાલ કર સકતે હો...આપ કો તબલા...હારમોનિયમ યા અન્ય રૂપ કે સંગીત કે માધ્યમ સે રીયાઝ કર સકતે હો... આપ કો આપ કે મોબાઈલ કે ઉપર રીયાઝ કરને કો મિલ રહા હૈ....આપ કો અબ કોઈ ફિકર નહિ રહેગી.

સંજય: તથાસ્તુ... જીસે જો નહી માલૂમ ઉસ કા જવાબ હૈં. ઉલ્લાસ કે સહયોગ સે સબ કરના હૈં. જો કુછ રૂકા હૈ, ઉસ કો બઢાએંગે, દેશ કો ઉલ્લાસ મય બનાયેંગે.

 

રોશની: દુનિયા મે કિતના ગમ હૈ,મેરા ગમ કિતના કમ હૈં. ઓરો કા ગમ દેખા તો મે આપના ગમ ભૂલ ગયા.

જિત્તે જીત્તે લોગ, ઉત્તે ઉત્તે સવાલ

જિત્તે જિત્તે લોગ,ઊત્તે ઉન કે સવાલ.

 

આધુનિક ભારત મે શિક્ષા એવં કૌશલ્ય કો સાથ લેકર આગે બઢના હૈં. ઇસ કે લિયે નામદાર સરકાર ને હમે સહયોગ દિયા હૈ, માર્ગ દર્શન દિયા હૈ...

કૌશલ્ય, જીવન કૌશલ્ય ઓર શિક્ષા કો સાથ જોડકર કુછ રસ્તા નિકલના ચાહીએ.

સમૂહ: નીકલેગા ભાઈ નિકલેગા, ઇસ કા રસ્તા નીકલેગા.

નિકલ ચૂકા ભાઈ, નિકલ ચૂકા... ઇસ કા રસ્તા નિકલ ચુકા.

ઉલ્લાસ હમારા રસ્તા હૈ, ઉલ્લાસ હમારા માર્ગ હૈં.

 

ધરતી: અરે રૂકો....મેરી તો સુનો.

        ક્યાં મુજે ઘર બેઠે વોકેશનલ ટ્રેનીંગ મિલેગી?

        ક્યાં મે પગભર હોને કે લિએ ઘર બેઠે કુછ કર સકતી હું?

સંજય: તથાસ્તુ... તુમ્હે મિલને મેરા સાથી આયેગા.....

ભાવેશ :  એક અકેલા થક જાયેગા, મિલકર બોજ ઉઠાના....

સમૂહ:  સાથી હાથ બઢાના.... સાથી હાથ બઢાના.... સાથી હાથ બઢાના.

જીગર: જી હા...આપ કો ભી વિશેષ વ્યવસ્થા મીલેગી.

આપ કે જીવન મેં અબ ઉલ્લાસ હી રહેગા...આપ ઓન લાઈન શીખ ભી સકેનગી ઓર વ્યવસાય ભી કર સકતી હો...આપ કી ફિકર હમારી સરકાર કી ફિકર હૈ...

ધરતી:આપ કોન?

 

જીગર: my self Dr. Jigar Joshi...

મેં શિક્ષા વિદ હું...આપ કે જેસે અનેકો વ્યક્તિ કે લીએ કહ સકતે હૈ કી...Every corses available in our portal. The name of this portal is ULLAS.

 

ભાવેશ :  એક અકેલા થક જાયેગા, મિલકર બોજ ઉઠાના....

સમૂહ:  સાથી હાથ બઢાના.... સાથી હાથ બઢાના.... સાથી હાથ બઢાના.

 

રૂપલ: મેરી દો બચ્ચિયા હૈ...મેને ઉન્હેં ઉલ્લાસ કે માધ્યમ સે પઢાયા, લીખાયા હૈ, ઓન લાઈન સીખને કે સાથ ઉસ કા મૂલ્યાંકન ભી હોતા હૈ, આજ મેરી બડી લડકી પત્રકાર ઓર છોટી બચ્ચી લોયર હૈ...એસે સીખના સમભવ હૈ...ઓર રોજગાર ભી મિલતા હૈ...

મહેશ: અરે...જબ કોરોના થા, પુરા વિશ્વ થમા હુઆ થા, તબ હમ કહતે થે, પાઠ શાળા બંધ હૈ, શિક્ષા નહિ... આજ તો સાક્ષર વ્યક્તિ ભી અગર દીજીટલી સાક્ષર નહિ હૈ તો હમે ઉન કે ઉપર તરસ આતા હૈ....

કયો કી આધુનિકતા સિર્ફ વિડીયો દેખને સે નહીં આતી, આધુનીકતા અચ્છે કપડો સે નહીં આતી, આધુનિક હોને કે લીએ ડીજીટલી સાક્ષર હોના જરૂરી હૈ...

સંજય: તથાસ્તુ...

 

ભાવેશ :  એક અકેલા થક જાયેગા, મિલકર બોજ ઉઠાના....

સમૂહ:  સાથી હાથ બઢાના.... સાથી હાથ બઢાના.... સાથી હાથ બઢાના.

દેવેન્દ્ર: સરે લોગ અચ્છા અચ્છા બોલ રહે હો...

પાગલ મેં કે તુમ.. જબ મેં છોટી થી, મેરે બાપુજી પ્રધાન થે, ઉન્હોને મુજે પઢને નહિ દિયા, પાગલ મેં કી તુમ...દૂસરે તહસીલ દાર કે લડકે સે મેરી શાદી હુઈ...પાગલ મેં કી પાગલ તુમ. શાદી કે બાદ એક બચ્ચી કો મેને પેદા કિયા. પાગલ મેં કી પાગલ તુમ...ઉસ સમય મેં ન મોબિલ થા, ન ઇતની વ્યવસ્થા... આજ તો એક ક્લિક સે સભી જાણકારી મિલતી હૈ, તબ એસા નહિ થા...કુછ જાણકારી કે અભાવ કે કારણ મેને ગલત દવાઈ મેરી બચ્ચી કો પીલાઈ...

વો મર ગઈ..

મુજે ઘર સે નિકાલા ગયા...પાગલ મેં કી પાગલ તુમ...

આજ કે જેસી એક બટન પર સારી જનકારી ઉસ વખ્ત મિલતી તો મેરી બચ્ચી  જિન્દા હોતી...મેરા પરિવાર હોતા...ન આજ આપ કે જેસે મેં પાગલ હોતી...મેં પાગલ હોતી...(રડીને સ્ટેજ ઉપર પડી જાય છે...)

 

રોશની: દુનિયા મે કિતના ગમ હૈ,મેરા ગમ કિતના કમ હૈં. ઓરો કા ગમ દેખા તો મે આપના ગમ ભૂલ ગયા.

જિત્તે જીત્તે લોગ, ઉત્તે ઉત્તે સવાલ

જિત્તે જિત્તે લોગ,ઊત્તે ઉન કે સવાલ.

ભાવેશ: અબ મેં ડીજીટલી રીયાઝ કરતાં હું...

જયેશ: આજ મેં બીના પેપર કે પેઈન્ટીગ કરતા હું...

જીગર: આજ દુનિયામે સબસે અધિક ડીજીટલ પેમેન્ટ હમારે ભારત વર્ષ મેં હોતા હૈ...આજ હમારે દેશ મેં...(હમ ડીજીટલ હો રહે હૈ...ધીરે ધીરે આવાજ કમ હોતી રહતી હૈ...)

 ભાવેશ: મિલે સૂર મેરા તુમ્હારા, દો સૂર બને હમારા...

રોશની: મળે સૂર જો તારો મારો, બને આપણો સૂર નિરાળો.

છેવટે ગાતા ગાતા સૌ બહાર નીકળી જાય છે. સ્ટેજ ઉપર માત્ર સંજય પટેલ જ ઉભા રહે છે.)

સંજય પટેલ: તથાસ્તુ.....


ઉલ્લાસ મેલામાં દેલ્હી ખાતે આયોજિત સમારોહમાં ટીમ ગુજરાત વતી આ નાટક રજુ થયું. આ કાર્યક્રમના ઉદ્ઘાટક તરીકે દેશના શિક્ષણ મંત્રીશ્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન વિશેષ ઉઅપ્સ્થિત રહ્યાં હતા.

Comments

Popular posts from this blog

ગમતી નિશાળ:અનોખી શાળા.

ન્યાયાધીશ અને માસ્તર

અશ્વત્થામા અને સંજય જોષી